Torsa 19

19. Pidong Imbuluman

Salpu arga lima dung mulah Si Talagalang tu bagasna, morhorja ma Dungdang Soaloon jadi morsambil ma Si Talagalang di tataring ni bagasna, disuru ma natorasna manjaga sambilna i songonon ma didok, ‘’Ale inang, jagai ma jolo sambilhon! Naeng laho dope ahu morhutasada nanggo manang piga ari on. Alai molo dapotan sambil on, pangolu ma nadapot ho i bahen ma tu huruhuruan na sanghot di bonggaran sotung dipangan ho na dapot sambil i!’’

I ma didok tu natorasna i.

Alai didok natorasna i ma, ‘’Aha ma dapot on pidong? Martua di balian do panambilan ni pidong ndang hea di bagas. Tung diboto pidong ma ro tu bagas on? Ai mabiar do i mida jolma.’’

Dung i ninna Si Talagalang ma tu inana i, ‘’Oloi ma na hudok manang dapotan pe manang so dapotan sambil on sotung dilehon ho pidong i tu halah na ro manginjam! Atik beha impol matana mornida denggan ni pidong i pahanpahanonna. Nang tung gogo dibahen halak mambuat na dapot ho i sotung dilehon ho! Tung tagonan do ho rap mate dohot pidong i asal ma unang dilehon ho tu halak.’’

‘’Olo!’’ ninna inana i.

Dung i laho ma ibana manopot sitopotonna. Morpulut ma Si Talagalang jadi godang ma dapotsa pidong. Dipambuat ma nasa imput ni pidong na dapotsa i jala dipangalohothon ma i tu dagingna. Dung lohot nasa ragam ni imput ni pidong i di dagingna mortonggo ma ibana tu Debata asa dipaimbar jolo pordagingonna. Mangoloi ma Debata mangalehon songon pinangido ni Si Talagalang, gabe pidong ma ibana morrupahon pidong imbuluman. Dibongoti pidong i ma jabuna jala ditondong ma sambil na tinaonna i jadi dapot ma. Ro ma inana, dibuat ma pidong i dipabongot ma tu huruhuruan na di bonggar i, disarihon ma dohot  hangoluanna. Dung di bonggar pidong imbuluman i, sai humatiltal ma pidong i huhut manghulinghuling sian las ni rohana idaon.

Jadi di na sadari ro ma na nialap ni horja i, morroan be ma dohot paninondur. Andorang morodorodor paninondur i, manghuling ma pidong imbuluman di bagasan hurhuruan i songonon ma didok, ‘’Nanggar jitjit rangga wowo inang, turtu-tu-tu-tu, inang tiritio,’’ i ma didok. Umbege soara ni pidong i angka pamolus longang be ma rohana huhut ma didok, ‘’Mortua ma sogot Si Talagalang bahenon ni pidong na i, ai ndang tagamon so tuhoron ni halak be i sian ibana arga.’’

Sai didatdati pidong i do manghuling jala mimbarimbar dibahen soarana. Dibaritahon pamolus i ma hajagaron ni pidong i tu Dungdang Soaloon ro di panghulingna. Ala ni i dijujui natorop i ma ibana manginjam pidong i asa riburan halah di horja i. Jadi laho ma ibana, ditopot ma hahana boru i, didok ma, ‘’Ua lehon ma jolo huinjam pidong horjanta i!’’

Dung i didok boruboru i ma, ‘’Hata ni anahta tu ahu, tung na so jadi pinjamhononhon pidong i atik beha mago maon dibahen panginjam; ahu do hona hata bahenon ni anahta.’’ Alai ninna Dungdang Soaloon ma, ‘’Pos ma roha ni dahahang, lehon ma pidong i huboan! Molo mago, hudangdang; ua luhut nasa artanghu singhoram ni i asal ma dilehon ho boanonku.’’

Jadi dipasaksihon boruboru i ma hata i tu angka jolma na pungu i jadi dilehon ma pidong i boanonna. Dung diboan pidong i, dibahen ma tali panambatna tu urur, dipaeat ma ibana di bonggarbonggar asa saluhut halah mornida rupa ni pidong i. Uju manghuling gondang i manortor ma pidong i huhut manghulinghuling. Sai dompak pisong i do luhut mata ni luhut paninondur i. Dung sip soara ni gondang i, manghuling ma pidong i songonon, ‘’Manatmanat ale amang panginjam sotung halonglongan ho! Nanggar jit naggar jit, rangga wo rangga wo, inang turututu inang turututu, inang tiritio inang tiritio. »

Umbege soara ni pidong i natorop i morsurak ma nasida, morgarapas ma pidong i sian eatanna, tos ma tali pangarahut ni pat na i dirunta, morpupur ma pidong i laho tu lomo ni rohana. Mornida i Dungdang Soaloon tarhatotong ma ibana huhut manderse, ai na laho mago nama ibana bahenon ni Si Talagalang ia dung ro ibana sian porhutasadaanna.

Ianggo pidong imbuluman ondeng, martonggo ma ibana tu Debata asa ditongos jolo sian banua ginjang udan tipotipo. Saut ma ro na pinangidona i jadi moridi ma ibana, longhang ma sude nasa imbulu ni pidong sain dagingna, sumuang ma ibana gabe jolma. Dung i muli ma ibana mandapothon jabuna. Dung sahat ibana ro di bagasana, disunghun ma inana i manang na dapotan do sambil tinaonna i.

Jadi dipatorang inana i ma pangalaho ni pidong na dapotsa i dohot panghataionnasida dohot Dungdang Soaloon din a laho manginjam pidong i ibana. Torang ari morsogot na i, ditopot Si Talagalang ma amangudana i mangido pidong na i mulah tu ibana. Tarhohom ma Dungdang Soaloon ai nunga mago pidong so dapot be luluan. Ala ni i didok ma hatana soara eleh, ‘’Beha ma bahenon ale amang? Nunga mago pidong i. i pe dok damang ma manang sadia asam ni pidong i asa hugarar.’’

Dung i didok ma mangalusi, ‘’Tanda amang niaritmu, ingot binahenmu, inghon pidong i do mullah tu ahu!” ninna. Jadi sip ma amana i. Alai ninna Si Talagalang ma, ‘’Unang hamu sip, alusi hamu na hudok! Buat hamu ma pidong i, asa muli ahu!.

Jadi didok angha na hundul i ma hatana manosoi Si Talagalang, manjalo singkat ; ai nunga tanghas diboto tung na so dapot Dungdang Soaloon be songon i pidong bahen singhatna. Dipasahat Dungdang Soaloon ma singhoram ni pidong i luhut, i ma nasa artana tu anah na i. Ai ido padannasida hian dohot hahana boru din a laho manginjam pidong i ibana. Asa magomago ma Dungdang Soaloon ala so diboto morroha ulah tu anahna; alai lam mamora ma anggo Si Talagalang.

Nienet sian: Guru Lukas Hutapea, “Torsa-Torsa Ni Halak Batak”, Departemen P&K, 1979,
Ultop a traditional pop gun made from bamboo

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s