Torsa 12

12. Dakdanak na so pininsang

 

Adong ma najolo sada amaama na manghalomohon naniula ni anakna. Na jejer hian dakdanaki mameami tanganna jamajama tu na so artana. Diboto natorasna do nian jejer ni dakdanaki alai ndang dipinsang. Balik tahe dihalomohon rohana ugasan na tinangko ni anakna i, songon jarum rupani, sorminan dohot na asing. Dung lam tang daging ni dakdanaki, lam diangkupi ma angka panangko, na laho manangko babi, horbo, lombu dohot hoda. Jadi tuhor ni pinahan na tinangkona i diparlehon tu natorasna.

Dung lam matoras rohana di hajahatonna i marguru elmu ma ibana. Diguruhon ma elmu sipanutupi, sipanderem dohot partondungon asa tarbahensa bongot tu jabu mangarut ugasan ni halak di rohana. Dung torang di ibana naginuruhonna i, diujiujihon ma parbinotoanna i tu huta hombar hundulna, asa umpos rohana mangadanghon tu luat ni halak na pulik bus.

Jadi digomahi ma sian nasa luat na binolusna i angka pinahan. Digadisi ma angka pinahan na dapotsa i jala dilehon tu amana. Las situtu ma roha ni amana i manjalo hepeng i sian tangan ni anakna i.

Alai di na sadari marhontas ma baoa i di bagas ni amana i asa tole ibana borhat tu luat ni halak jala bongot tu bagas bornginna i mangarut ugasan. Dung suda dipangannasida hontasna i, ruar ma baoa i tu balian maningkir tondung, manondungi parlangkana manang sadihari borhat mardalan tu luat sitopotonna i. Dung torang boaboa ni tondungna i mardalan ma ibana tu luat na humolang sian ingananna hian.

Jadi sahat ma ibana tu huta ni na tinondungna i di na marhira sampinodom na bagas. Dipasang ibana ma sian balian elmu sipanutupi dohot elmu sipanderem. Dung marujung i, dibongoti ma huta i, dipungka ma manastas dorpi ni bagas ni sada halak na mora di huta i. Jadi dibongotima, dipambuat ma sian bagas i godang arta.

Alai andorang di na papunguhon ugasan na dapotsa i huhut pahibulhibulhon boanonna, tompu ma ro sian balian anak ni na mora i rap dohot donganna naposo sian partandanganna, ditangkupnasida ma panangko i jala ditalutukhon di alaman paima torang ari. Alai dung torang ari dipamanatnasida ma rupa ni baoa i alai ndang adong manang ise na mananda ibana. Ala ni i diasuphon isi ni huta i ma, molo soadong be manang ise na ro mananggal ibana huhut mangalehon tobusna, ingkon marutang hosa ma ibana bahenonnasida. Ai laos tu na dapot i do dipanakkonghon nasa ugasan na mago sian huta i. Diboto amana i do nian hamagoan ni anakna i, alai ala na soada tobus bahenonna sip boti nama ibana mandersederse sian arsak ni rohana.

Dung saep roha ni isi ni huta  na manalutukhon panangko ondeng, so adong be na ro usouso, digantungnasida ma panangko i. Alai andorang so disongkikhon tali tu rungkungna, disuru raja i ma jolo ibana manariashon hata sidohononna. Jadi songon on ma didok, “Sapatangki di ho ale amang asu! Tung so adong tubu pinsangmu tu ahu manang sipaingotmu andorang na huula hajahaton i; ai aut na dipaingotho ahu ndang taonongku na songon on.”

Dung tolhas hatana i dijouhon, disongkihi nasida ma ibana asa mate. Tolhas ma barita parmate ni anaki tu amana ro di joujouna di na laho mate ibana. Ala ni i tarsonggot ma amaama i jala mabiar, pola dipangido rohana mate ibana satongkin i.

 

 

Nienet sian: Guru Lukas Hutapea, “Torsa-Torsa Ni Halak Batak”, Departemen P&K, 1979,
Ultop a traditional pop gun made from bamboo

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s