E. Tintin marangkup – Pasahat ulos tu penganten – Marhata sigabegabe

TINTIN MARANGKUP

Anak di halak batak berkewajiban do manopot/mangalap/mangoli boru ni tulang. Molo ndang boru ni tulang di topot, adong ma kewajiban ni paranak dohot parboru pasahat tintin marangkup (bentuk hepeng) tu tulang ni anak mangoli. Paranak mangalehon sabagian, parboru mangalehon dua bagian (dua hali godang ni na nilehon ni paranak), jala dipasada do i dibagasan amplop. Paranak holan patandahon parboru do tu tulang ni anak mangoli alai na pasahathon tintin marangkup parboru do. Jadi dung dijalo tulang ni anak mangoli jambarna i, dianggap ma na nialap ni berena i songon boru tubuna.

Jadi adong ma kewajibanna songon parboru pasahat ulos herbang, dengke, parbue gabe, i do umbahen na adong umpasa na mandok:

Hot pe jabu i tong do margulanggulang

Boru ni ise pe dialap bere i tong do i boru ni tulang

1. PASAHAT ULOS TU PENGANTEN

Pasahat ulos holong parboru:

Mardangka salohot, tanda do na sumolhot.

Ise na sumolhot ima na parjolo pasahat ulos:

– Dongan tubu

– Boru

– Dongan sahuta

– Ulos ni parsadaan

Dung i pinasahat ma tingki tu tulang laho pasahathon ulos sian horong ni tulang ni parboru:

– Hulahula/tulang tangkas ni boru muli

– Tulang

– Tulang rorobot

– Hulahula ni na marhahamaranggi

– Hulahula ni anak manjae

– Bona tulang

Alai molo dipanghataion (marhata sigabegabe), tulang tangkas ni boru muli ma parpudi/pargomgom. Dung singkop on sude, parboru mangalehon tingki tu horong paranak pasahat ulosna.

Pasahat ulos sian horong ni hulahula/tulang ni paranak

– Hulahula/tulang tangkas ni pangoli

– Tulang

– Tulang rorobot

– Hulahula ni na marhahamaranggi

– Hulahula ni anak manjae

– Bona tulang

Molo di panghataion (marhata sigabegabe) tulang tangkas ni pangoli ma parpudi. Tangkas do hita sude mamboto dung sidung marhata sinamot na parjolo dipasahat pihak paranak/pamoruon ima:

– Sinamot na gok tu suhut na bolon

– Todoan tu suhi ni ampang na opat

– Dung i dipasahat ma muse angka pinggan panganan

Suang songon i do na pasahat ulos pihak parboru

– Parjolo ma dipasahat ulos pansamot tu natoras ni hela

– Mangihut ma ulos hela tu penganten

– Ulos tu sijalo todoan (suhi ni ampang na opat) sian paranak

– Dipasahat ma muse ulos tinonun sadari

Songoni do nang horong ni tulang na pasahat ulos, na manjalo todoan (tulang tangkas ni boru muli/tulang tangkas ni hela; molo dung tingkina/giliran ni tulang) angka on do na parjolo pasahat ulos sian horong ni angka tulang dohot sian horongna sandiri. Dung i mangihut ma angka na pasahat ulos hombar tu urutanna. Jadi asa na sumolhot ma na parjolo pasahat ulos herbang.

Alai molo di panghataion gabegabe, tulang tangkas ma parpudi/pargomgom laho mandok hata gabe. Nuaeng on mardomu tu arga ni tingki nunga adong angka horong ni tulang napajolohon pasahat ulos herbang hape tulang tangkas sandiri ndang dope pasahat ulosna tu penganten.

Parpudi ma dibahen nasida tulang tangkas ni boru muli/anak mangoli pasahat ulos herbang. Jala dung sidung nasida pasahat ulos somalna langsung mulak be, hape adong dope kewajibanna pasahat hata pasugabe. Jadi mangihuthon pandapot ni panurat hurang tingkos do on ai nunga parpudi dibahen nasida pasahat ulos herbang SIJALO TODOAN. Lumobi di uduran ni tulang tung hurang tingkos do si songon i, alana tulang tangkas on do marhara dongan tubuna, jadi tulang tangkas i do tongotong siihuthonon ni uduranna di ulaon i.

2. MARHATA SIGABEGABE

Urutan ni na mandok hata/marhata sigabegabe di pihak parboru

– Boru/bere

– Dongan sahuta/aleale

– Dongan tubu

Dung singkop on sude mandok hata, dipasahat ma tu horong ni hulahula/tulang ni pihak parboru, urutanna ima:

Bona tulang

– Hulahula ni anak manjae

– Hulahula ni na marhahamaranggi

– Tulang rorobot

– Tulang

– Hulahula (tulang tangkas ni boru muli)

Dung sidung on sude mandok hata, mangampu ma paidua ni hasuhuton dung i dipasahat ma tu hasuhuton bolon asa diampu. Dung singkop on sude diulahon, dipasahat ma muse tu pihak paranak. Paranak pasahathon tu horong ni hulahulanasida laho pasahat hata sigabegabe.

Urutan ni na mandok hata sian horong ni hulahula ni paranak:

– Bona tulang

– Hulahula ni anak manjae

– Hulahula ni na marhahamaranggi

– Tulang rorobot

– Hulahula (tulang tangkas ni pangoli)

Dung sidung on sude diulahon mangampu ma pihak paranak, urutanna ima:

– Dongan sahuta/aleale

– Boru/bere

– Dongantubu

– Parsadaan marga laos tingkion ma pasahat kado ni parsadaan

– Paidua ni hasuhuton

– Hasuhuton

– Penganten

– Dipasahat ma muse tu hulahula asa ditutup dohot ende/tangiang

Dung sidung on sude dipasahat ma olopolop (hepeng), hepeng on sebagian sian suhut paranak sebagian nari sian suhut parboru, pihak paranak pasahathon tu pihak parboru asa dipadomu dung i muse dibagi dua. Bagian ni paranak dipasahat ma tu horong nasida asa dibagibagi laos songon i nang pihak parboru pasahathon tu horongnasida. Dung sidung dibagi tu ganup horong diolophonma panggabean parhorasan 3x (tolu hali)

Olopolop!!!!!…..olopolop!!!!!…..olopolop

Dienet sian RIM NI TAHI Pasaribu Parlintong,

Ultop a traditional pop gun made from bamboo

Advertisements

2 responses to “E. Tintin marangkup – Pasahat ulos tu penganten – Marhata sigabegabe

  1. horas.
    horas tulang tarsongon dia do hata pangampu sian penganten?mauliate parjolo.

    • molo pangampuon sian penganten di acara adat sasintongna dang adong dope holan suhut bolon do na mangampu, alai asa songon na sangap ba dipasahat natoras ma hata i tu penganten. Inti ni hata, mandok mauliate di haroro ni angka amanta raja dohot inanta soripada songon i nang aleale nang dohot teman sejawat. Dang ingkon adong hata pasugabe manang umapama-umpasa dina mandok hata penganten tingki i.

      Mauliate

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s